Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP

Pro usnadnění plnění povinností v oblasti BOZP Vám naše společnost nabízí komplexní zajištění činností v BOZP podle aktuálně platných předpisů.
Jedná se zejména o následující činnosti:
  1. Zpracování vnitřní dokumentace společnosti – vyhledávání, posouzení a hodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců včetně návrhů na minimalizaci rizik, dle zákoníku práce a dalších souvisících platných předpisů“; vzájemná informace o rizicích; předání a převzetí pracovišť atd.
  2. Spolupráce při kolaudaci nových staveb a nezávislý bezpečnostní audit na staveništích
  3. Zpracování pracovních postupů, instrukcí a interních předpisů
  4. Provádění kontrol stavu BOZP na pracovištích:
        •    Pravidelné a mimořádné kontroly BOZP
        •    Roční prověrky BOZP
  1. Provádění vstupního a periodického školení BOZP, včetně zpracování povinné dokumentace (osnov, ověření znalostí, prezenční listiny) k jednotlivým druhům školení
  2. Bezpečnostní tabulky – navržení množství a druhů tabulek, dodávka
  3. Zpracování zařazení prací do kategorií (tzv. kategorizace prací) podle požadavků hygienických předpisů
  4. Osobní ochranné pracovní prostředky – zpracování vnitřního předpisu OOPP podle rizik možného ohrožení zdraví zaměstnanců 
  5. Pracovní úrazy:
        •    Šetření pracovních úrazů, návrhy na opatření
        •    Sepsání záznamů o pracovních úrazech,
        •    Plnění ohlašovacích povinností,
        •    Odškodnění pracovních úrazů,
        •    Jednání s úrazovou pojišťovnou.

10.  Stálým klientům dále garantujeme:

        •    Nepřetržitou poradenskou pomoc po telefonu nebo e-mailu,
        •    Účast na kontrolách prováděných orgány státního správy
             (OIP, HZS, KHS),
        •    Aktualizaci všech interních předpisů v závislosti na změně legislativy

© 2010-2020 Všechna práva vyhrazena.