Koordinace BOZP na staveništích

 

Koordinátor má na stavbě největší pravomoc v oblastech BOZP.
•    služby ve smyslu zákona č. 309/2006 sb.
•    zajištění a kontrola dodržování BOZP
•    vypracování a vedení dokumentace BOZP
•    účast na poradách vedení stavby
•    spoluúčast při vyšetřování pracovních úrazů
•    výkon ostatních činností dle platných předpisů a vnitřních
      předpisů                          
•    organizování a řízení všech služeb dle nabídky
•    zastupování zadavatele stavby, provádění činností „Koordinátora
     BOZP“ na staveništích, pracovištích od přípravy projektu až po
     realizaci stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb.;
     spolupráce se zhotoviteli

INFORMACE PRO ZADAVATELE STAVEB VE VAZBĚ NA ZÁKON č. 309/2006 Sb. A NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb.
Zadavatel stavby (investor, objednatel, stavebník) je tím, kdo hodlá investovat vlastní prostředky do realizace stavby, nebo tím, kdo si objednává dílčí stavební práce v rámci údržby staveb. Zadavatel stavby musí nejpozději před dokončením prací na projektové dokumentaci pro stavební povolení posoudit stavbu podle schématu č. 1:
Schéma č. 1:

schema1.gif

Co se týče požadavku, zda bude stavba realizována více zhotoviteli, posuzuje se nikoliv s ohledem na počet zhotovitelů, se kterými zadavatel uzavírá smlouvu, ale podle skutečně zúčastněných zaměstnavatelů na staveništi. Na základě praktických zkušeností bývá většina prací pomocné stavební výroby realizována subdodavateli (montáž oken, střech, instalace televizních antén, rozvody vody, plynu, elektroinstalací, hromosvody, instalace zabezpečovacího zařízení, komunikace, oplocení, sadové úpravy atd.), a tím je podmínka o více zhotovitelích splněna. V případě staveb prováděných svépomocí v souladu se stavebním zákonem se tato stavba posuzuje jako stavba s jedním zhotovitelem. Stavební povolení a ohlášení stavby je upraveno stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. Rozsah 500 dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu znamená, že zadavatel stavby (investor) například i ve spolupráci s projektantem odhadne dobu realizace stavby na počet pracovních dní.

Příklad: Stavba bude realizována od března do listopadu, tj. 9 měsíců x 23 dní x 4 (odhad průměrného počtu pracovníků vykonávajících práce a činnosti na stavbě denně, tj. včetně mistrů, subdodavatelů atd.) = 828. Počet tzv. osobodní tedy přesahuje stanovenou hranici 500 osobodní. Proto musí zadavatel v tomto případě postupovat dle schématu č. 2.

Stejné pravidlo postupu platí také pro druhé kritérium, které stanovuje, že stačí, aby stavba trvala více než 30 dní, přičemž více než 1 pracovní den zde bude pracovat více než  20 pracovníků. Práce s rizikem jsou uvedeny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Závazné náležitosti oznámení jsou uvedeny v příloze č. 4 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na zpracování plánu BOZP na staveništi jsou uvedeny v zákoně č. 309/2006 Sb., části třetí, v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., části nazvané Zásady organizace výstavby.

 

POSTUP ZADAVATELE STAVBY DLE ZÁKONA

Základní povinností zadavatele stavby je určit koordinátora pro přípravu a koordinátora pro realizaci na konkrétní stavbu. Určit může pouze osobu, která splňuje požadavky dle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., tj. především požadavek minimálně středoškolského vzdělání a 3 roky odborné praxe a doklad o úspěšně vykonané zkoušce. Těchto koordinátorů může být více, koordinátor pro přípravu může být totožný s koordinátorem pro realizaci. Koordinátorem nemůže být osoba, která stavbu přímo řídí (stavbyvedoucí).

Schéma č. 2:

schema2.gif

Oznámení o zahájení stavby se zasílá na oblastní inspektorát práce, do jehož regionální působnosti spadá místo stavby, a to 8 dní před předáním staveniště prvnímu zhotoviteli. Oznámení musí být vyplněno ve všech rubrikách a podepsáno zadavatelem. Koordinátor bude vždy konkrétní fyzická osoba, která může být zaměstnancem právnické osoby (se kterou může zadavatel uzavřít smlouvu a jí pak např. platit faktury za činnost koordinátora). Zadavatel uzavírá smlouvu s koordinátorem, kde si domluví např. i pravomoci koordinátora na staveništi nad rámec zákona (např. dávání návrhů ke snížení fakturačního plnění při zjištění porušení bezpečnosti práce, vydání zákazu práce, vykázání ze staveniště, kontrola oprávněnosti vstupu na staveniště apod.). Tyto pravomoci spolu se sdělením, koho určil koordinátorem stavby, pak zadavatel stavby uvádí ve smlouvě se zhotovitelem (zhotoviteli). Tito musí uvedené informace dále sdělit i svým podzhotovitelům a dalším nasmlouvaným osobám. Zhotovitelé musí 8 dní před nástupem na staveniště předat koordinátorovi pro realizaci informace o rizicích vyplývajících z prováděné činnosti, pracovní a technologické postupy (řešící bezpečnost práce) a plnit další požadavky uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Koordinátor pro přípravu informuje zadavatele a projektanta o předpisech vztahujících se k projektované stavbě, zpracovává Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zajišťuje zpracování požadavků na BOZP při udržovacích pracích (např. bezpečné čištění světlíků, mytí fasády, výměna výbojek v osvětlovacích tělesech apod.). Koordinátor pro realizaci upravuje na stavbě Plán BOZP na staveništi, kontroluje dodržování bezpečnostních požadavků a Plánu BOZP, organizuje konání kontrolních dní atd.

Povinnosti zadavatele (investora) jsou prakticky nepřenosné a jejich nedodržením se zadavatelé (investoři ) vystavují nebezpečí uložení pokuty ve výši až 1.000.000,- Kč. Protože poznatky za rok platnosti ukázaly, že zákon není dodržován a je obcházen, jeden z celostátních úkolů, které bude Státní úřad inspekce práce plnit, je úkol zaměřený právě na kontrolu dodržování tohoto zákona ze strany investorů staveb.

zdroj: BOZPinfo.cz

© 2010-2020 Všechna práva vyhrazena.