Školení

Součástí všech školení je povinná dokumentace a prokazatelné zdokumentování (vypracování podkladů pro školení – osnovy a tematické a časové plány školení, prezenčních listin a dokladů o ověření znalostí nebo schopností zaměstnanců).

V rámci školících služeb nabízíme zejména:

•    školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců z předpisů k zajištění
      BOZP a PO – vstupní, periodické
•    odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních
      požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
•    seznámení zaměstnanců s používáním OOPP,
•    zaškolení a následná proškolování k nakládání s nebezpečnými
      chemickými látkami a chemickými přípravky,
•    další školící služby sestavené přesně podle specifik a potřeb klientovy
      organizace nebo dle konkrétních požadavků klienta.


V ZP § 37 odst. 5) se ukládá povinnost řádně seznámit zaměstnance s pracovním řádem, kolektivní smlouvou a s vnitřními předpisy platnými u zaměstnavatele a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které musí při své práci dodržovat.
Toto seznámení nazýváme vstupním školením BOZP. Součástí vstupního školení BOZP je školení na pracovišti, tj. školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jeho kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce (ZP § 103 odst. 2 a 3 – tam je podrobněji rozepsáno, kdy školení BOZP zajistit, četnost a obsah však bude stále určovat zaměstnavatel).

Dále probíhají školení periodická, jejichž četnost stanovuje zaměstnavatel (není stanovena v žádném právním předpisu) podle přijatých rizik na pracovišti. Nejčastěji se konají pro řadové zaměstnance jednou za 2 roky, pro vedoucí zaměstnance jednou za 3 roky. Protože se toto školení často spojuje se školením o požární ochraně. To upravuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci).

Zaměstnavatel nesmí zapomínat na zaměstnance, kteří jsou k němu dočasně přiděleni agenturou práce (ZP § 308 a 309), na zaměstnance pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti (ZP § 74 – 76) nebo osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích (např. dodavatelé a subdodavatelé na stavbách). V těchto případech zaměstnavatel obvykle zajistí vyškolení vedoucího pracovníka, který dále vyškolí své podřízené. Zaměstnanec je povinen účastnit se školení BOZP zajišťovaných zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podrobit se ověření jejich znalostí (ZP § 106).

Mimořádnou pozornost by měl zaměstnavatel věnovat zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým a jejich zákonným zástupcům, podle potřeb vykonávané práce ve vhodných intervalech dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště (ZP § 103 odst. 1 písm. f - h).

O školení BOZP zaměstnavatel vede dokumentaci (ZP § 103 odst. 2 a 3), která by měla obsahovat:
- prezenční listinu, kde by měl být uveden název zaměstnavatele (fyzická nebo právnická osoba), datum, jméno a příjmení zaměstnance, evidenční číslo zaměstnance (uvádět datum narození nebo rodné číslo se nedoporučuje kvůli ochraně osobních údajů), prohlášení zaměstnance, že předpisy, s kterými byl seznámen bude dodržovat a jeho podpis, osnovu školení, kde by měl být opět název zaměstnavatele (fyzická nebo právnická osoba), jméno školitele, datum, seznam předpisů, podpis ředitele, jednatele nebo jiné oprávněné osoby. Součástí mohou být i vyplněné testy účastníků.
Podle ZP § 103 odst. 2 a 3 má zaměstnavatel povinnost školení BOZP nejen zajistit, ale také ověřovat znalosti (většinou probíhá formou testu) a soustavně vyžadovat a kontrolovat dodržování předpisů.

Poslední skupinu tvoří školení specializovaná, která ještě můžeme rozdělit:
- pro ty, jejich činnost vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (např. revizní technici vyhrazených technických zařízení, obsluha těchto zařízení, svářeči, řidiči),
- pro ty, jejichž činnost nevyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (např. pracující ve výškách).
zdroj: BOZPinfo.cz© 2010-2020 Všechna práva vyhrazena.